پرتوهای نیمتابی بر فراز دریاچه ی میشیگان

دلیل ایجاد این شعاع های تاریک چیست؟
اوایل ماه گذشته، پرتوهای تاریک و روشن در غرب آسمان تاریکِ Pentwater، میشیگان آمریکا و بر فراز دریاچه ی میشیگان با شکلی تماشایی ظاهر شدند. دلیل ایجاد این پرتوها به طور غیرمنتظره ای آشنا بود: سایه!
ابرهای نزدیک افق می توانند جلوی بازتاب نور خورشید از هوا را بگیرند و ستون هایی که از خورشید بیرون زده را به طور غیرمعمولی "تاریک" نشان دهند.
سایه ی ابرها می توانند مکملی برای پرتوهای پررنگ و معمول تر شفقی (نیمتابی) فرض شوند، این پرتوها هم در تصویر امروز دیده می شوند که از حفره های ابرها بیرون زده اند. گاهی وقت ها، در سمت مخالف آسمان، پرتوهای پادشفق (ضد شفق) نیز دیده می شوند.

واژه نامه:
could - shadow - sunlight - reflection - crepuscular rays - anticrepuscular rays

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه