پرتوهای پادشفق بر فراز کلرادو

در افق چه روی داده است؟
این صحنه ممکن است کمی فراطبیعی به نظر بیاید، ولی در واقع چیزی نیست جز یک خورشید در حال غروب و چند تکه ابر که در جای مناسبی قرار گرفته اند.
آنچه در تصویر می بینید، پرتوهای "پادشفق" یا "ضدشفق" است. برای آشنایی با این پرتوها، از پرتوهای شفق معمولی آغاز می کنیم.
پرتوهای شفقی همیشه با تابش نور خورشید از میان تکه های ابر دیده می شوند. گرچه نور خورشید در واقع در راستای خط راست حرکت می کند، ولی مسیر این خطوط در آسمانِ کروی به شکل دایره های بزرگ دیده می شود. بنابراین، چنین به نظر می رسد که پرتوهای شفقی ناشی از خورشید در حال غروب (یا طلوع)، در سمت دیگر آسمان به هم می رسند. همین پرتوها وقتی در نقطه ی مقابل خورشید، یعنی در فاصله ی 180 درجه از خورشید به هم می رسند، به نام پرتوهای پادشفق یا ضدشفق شناخته می شوند.
در تصویر امروز، یک دسته پرتوی پادشفقِ به هم رسیده را می بینیم که در سال 2001 خارج از بولدر، کلرادوی آمریکا و از درون یک اتومبیل در حال حرکت گرفته شده است.

واژه نامه:
Anti crepuscular - Colorado - Sun - cloud - crepuscular ray - sunlight - spherical sky - great circle - anti-solar point

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه