پرده پرنقش و نگار کیهان

جهان دور و بر ما به چه می ماند؟
این نقشه که با "نقشه بردار دو میکرونیِ تمام آسمان" (2MASS) تهیه شده، حدود 50,000 کهکشان اطراف ما را در پرتوی فروسرخ نشان می دهد. تصویر به دست آمده، نقش و نگاری خارق العاده از کهکشان ها را نشان می دهد که دسته بندی ها و محدوده های شکلگیری و تکامل کیهان را در بر دارد.
نوار تیره و سراسری میانه ی تصویر ناشی از غبار موجود در صفحه ی کهکشان راه شیری خودمانست که جلوی نور را گرفته. فراتر از صفحه ی کهکشانی، هر نقطه نماینده ی یک کهکشان و رنگ آن نیز نشان دهنده ی فاصله ی آنست. در پیمایش 2MASS، نقطه های آبی تر، کهکشان های نزدیک تر را می نمایند و نقطه های سرخ تر، کهکشان های دورتر با سرخگرایی (انتقال به سرخ) نزدیک به 0.1 را.
ساختارهای دارای نام در اطراف لبه ها مشخص شده اند. بسیاری از کهکشان ها در اثر گرانش، در خوشه هایی گرد آمده اند و هر خوشه نیز به طور آزاد در یک ابَرخوشه قرار دارد. ابَرخوشه ها نیز به نوبه ی خود به نظر می رسد در ساختارهای بزرگ تری مرتب شده اند.

واژه نامه:
universe - Two Micron All Sky Survey - 2MASS - infrared light - tapestry - galaxies - Milky Way Galaxy - Galactic plane - galaxy - redshift - cluster - supercluster

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه