مقایسه "کپلر 22b" با سیاره های درونی منظومه خورشیدی

این همانندترین سیاره به زمین است که تاکنون یافته شده.
سیاره ی کپلر 22b که به تازگی کشف شده، بلافاصله به عنوان بهترین مکان برای زندگی در خارج از منظومه ی خورشیدی معرفی شد. ستاره ی مادری کپلر 22b، یعنی ستاره ی کپلر 22، در واقع کمی کوچک تر و خنک تر از خورشید ماست، و با فاصله ی حدود 600 سال نوری از زمین، در صورت فلکی ماکیان جای دارد.
شعاع سیاره ی کپلر 22b بیش از دو برابر شعاع زمین است و با وجودی که فاصله ی آن از ستاره اش اندکی کمتر از فاصله ی زمین تا خورشید است، در منطقه ی زیست پذیر پیرامون ستاره اش به گرد آن می چرخد، منطقه ای که در آن آب می تواند به حالت مایع روی سطح سیاره وجود داشته باشد (کمربند زندگی).
تصویر بالا یک نگاره ی هنریست که کپلر 22b را از چشم فضاپیمایی که در حال نزدیک شدن به آن است نشان می دهد و آن را با سیاره های درونی منظومه ی خورشیدی خودمان می سنجد (مقایسه می کند).
این که آیا کپلر 22b دارای آب یا موجودات زنده است در حال حاضر نامعلوم می باشد. ولی پروژه ی SETI، نظارت و تماشای این سیاره را به منظور یافتن نشانه ی موجودات هوشمند آغاز خواهد کرد.

واژه نامه:
Kepler 22b - Earth - Solar System - Kepler 22 - Sun - constellation of the Swan - Cygnus - planet - radius - habitable zone - liquid water - SETI projec

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه