سحابی سر جادوگر

رنج و عذاب دو برابر شو، آتش بسوزان و پاتیل بجوشان! شاید مکبث باید با سحابی سر جادوگر مشورتی می کرد!
این سحابی بازتابی با ظاهر خیال برانگیزش، ستاره ی درخشان رجل جبار در صورت فلکی شکارچی (جبار) را به همراه خود دارد.
سحابی سر جادوگر که نام رسمی تر آن IC 2118 است، عمدتن در اثر بازتاب نور ستاره ی تابناک رجل جبار (بتای جبار - پای شکارچی) که درست زیر لبه ی پایینی این تصویر قرار دارد روشن شده است.
گرد و غبار ریز درون سحابی نور این ستاره را باز می تاباند و می پراکند. ولی رنگ آبی آن تنها در اثر بازتاب نور آبی ستاره ی بتای جبار نیست بلکه به خاطر اینست که کُلن ذرات غبار، نور آبی را بیش از نور قرمز می پراکنند، فرآیندی فیزیکی همسان با آنچه رنگ آسمان روز زمین را آبی می نماید. البته پراش و پراکنش نور در جو زمین توسط مولکول های نیتروژن و اکسیژن انجام می پذیرد.
سحابی سر جادوگر حدود 1000 سال نوری از ما فاصله دارد.

[برای این که بهتر متوجه دلیل نامگذاری این سحابی به نام "سر جادوگر" شوید، تصویر روبرو را ببینید. م]

واژه نامه:
IC 2118 - Witch Head Nebula - Macbeth - reflection nebula - Rigel - constellation Orion - nebula - molecule - nitrogen - oxygen

منبع: apod.nasa.gon

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه