ستارگان شکارچی

جبار، شکارچی آسمان شب، با کمربندی از ستارگان تابناک، یکی از نمایان ترین و قابل تشخیص ترین پیکرهای آسمانی* است.
در این نمای آسمان شب متعلق به 15 ژانویه، ستارگان شکارچی را می بینید که در آسمان زمستانی نیمکره ی شمالی بالا آمده و در قابی از درختان لخت و بی برگ جای گرفته که از پایین به نور چراغ های پیرامون Lough Eske (دریاچه ی ماهی) در شهرستان دانیگل ایرلند محدود می شود.
ستاره ی غول سرخ ابط الجوزا (آلفای شکارچی) با زردفامی چشمگیرش بر شانه ی شکارچی در سمت چپ میانه ی تصویر خودنمایی می کند. هماورد این غول سرخ تابناک، ستاره ی رجل جبار (پای مرد شکارچی) است، یک ابَرغول آبی که در سمت مخالف ابط الجوزا، نزدیک پای شکارچی دیده می شود.
شکارچی ما شمشیرش را از سه ستاره ی کمربندش نزدیک میانه ی تصویر آویخته، گرچه ستاره ای که در میان شمشیر دیده می‌شود به هیچ وجه یک "ستاره" نیست. تابش صورتی و پراکنده ی رخساره ی آن خبر از سِر درونش می دهد: یک پرورشگاه ستاره ای در نزدیکی خودمان که با چشم غیرمسلح نیز دیده می شود به نام "سحابی جبار" یا "سحابی شکارچی".
-------------------
* پیکر آسمانی: صورت فلکی

واژه نامه:
Orion - Hunter - constellation - Lough Eske - Red giant - star - Betelgeuse - Rigel - blue supergiant - sword - belt star - Orion Nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه