روشی برای یافتن زندگی در طیف نور سیاره ها

* دانشمندان با بررسی بازتاب "نور زمین" از روی ماه، "شناسه های زیستی" روی زمین را در آن یافتند.
* این کشف نوین می تواند به عنوان راهکاری برای یافتن شناسه های زیستی در هر کجای کیهان به کار رود.

آیا می توان تنها به کمک نور یک سیاره، بود یا نبودِ زندگی روی آن را دریافت؟
یک بررسی تازه انجام شده روی "زمین تاب" - نور خورشید که از روی زمین بازتابیده و سپس دوباره توسط ماه به سوی زمین بر می گردد - نشان داده که چنین کاری یک روش مناسب برای یافتن زندگی در سیاره های فراخورشیدی است.
ستاره شناسان با مشاهده ی "زمین تاب" توانستند ویژگی های نور خورشید بازتابیده از روی زمین که دوباره از روی ماه برگشته بود را بررسی کنند. به همین ترتیب می توان بازتاب نور ستارگان دوردست از روی سیاره هایشان را بررسی نمود.

وجود زندگی همراه با مواد شیمیایی خاصی است؛ موادی که رد خود را در نوری که از زمین باز می تابد به جا می گذارند، همانگونه که بازتاب نور از روی گیاهان با بازتاب نور از روی سنگ ها تفاوت دارد. مشکل اینجاست که سیاره های فراخورشیدی در مقایسه با ستارگان میزبانشان، کم نورتر از آنند که بتوان چنین تفاوت بازتاب هایی را در نور آن ها آشکار کرد.

از همین رو، مایکل استرزیک (Michael Sterzik) از رصدخانه ی جنوبی اروپا در سانتیاگوی شیلی، و همکارانش، با بهره از طیف نگار نصب شده در تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT)، نور زمین تابِ فطبیده (امواج نوری آن در یک صفحه بود) را مورد بررسی قرار دادند. هنگامی که نور یک ستاره از سطح یک سیاره باز تابیده و از میان جو سیاره می گذرد، "می قطبد" (پلاریزه می شود) و باعث می گردد در میان تابش خیره کننده ی نور ناقطبیده ی ستاره ی میزبان قابل تشخیص باشد.

گروه دانشمندان در این بررسی، شناسه های نور اکسیژن، ازن، و آب را در بازتاب نور زمین یافتند، همچنین افزایشی در طول موج های بازتابیده که نماد ویژه ی پوشش گیاهی بودند دیده شد. تلسکوپ های آینده مانند تلسکوپ بسیار بسیار بزرگ اروپا می توانند در بازتاب نور از روی سیاره های فراخورشیدی به دنبال چنین شناسه هایی بگردند.

می توانید درباره ی این مطلب به طور کامل تر در space.com یا astronomy.com بخوانید.

واژه نامه:
life - planet - earthshine - moon - biosignature - exoplanet - chemical - Earth - Michael Sterzik - European Southern Observatory - spectrograph - Very Large Telescope - VLT - polarised - oxygen - ozone - water - wavelength - vegetation - Extremely Large Telescope

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه