دختر ناهید و مشتری

این پدیده در سراسر جهان دیده شد.
در سال ۲۰۱۲، همیستانی (مقارنه ی) پس از غروب مشتری و ناهید را تقریبا از هر جای زمین که زندگی می کردید می توانستید ببینید. همه ی ساکنان سیاره ی زمین اگر به هنگام نشستن آفتاب، افق باختریِ صاف و بی ابری داشتند می توانستند این زوج را ببینند.
این تصویر را یک عکاس خوش فکر در سال ۲۰۱۲، با دور شدن از آلودگی نوری شهر شوبین لهستان برای به تصویر کشیدن نزدیک ترین همگرایی این دو سیاره از آن ها گرفت. جدایی زاویه ای این دو سیاره ی درخشان تنها ۳ درجه بود و دختر عکاس ژستی شوخ طبعانه در برابر آن ها گرفته. سرخی محو غروب هم هنوز در پس زمینه ی چشم انداز به چشم می خورد.
مشتری و ناهید در این هفته نیز یک همیستانی را به نمایش خواهند گذاشت ولی این بار پیش از طلوع خورشید، در افق خاوری. این دو این بار نه تنها به فاصله ی کمتر از دو درجه ای هم می رسند، بلکه سیاره ی سرخ بهرام (مریخ) را هم در کنار خود خواهند داشت. [در همین زمینه: * شبی که بهرام از جلوی یک ستاره گذشت] 

واژه نامه:
Jupiter - Venus - Earth - planet - Mars - conjunction

منبه: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه