قلب العقرب در میان ابرهایش

قلب العقرب یا آنتارس (آلفای کژدم) ستاره ای غول پیکر از رده ی ستارگان "ابرغول سرخ" است. این ستاره قطری حدود 850 برابر خورشید خودمان، جرمی 15 برابر و درخششی 10,000 برابر آن دارد.
قلب العقرب درخشان ترین ستاره در صورت فلکی کژدم (عقرب) و یکی از ستارگان پرنور آسمان شب زمین می باشد. فاصله ی آن از زمین نزدیک به 550 سال نوریست و در این تصویر، آن را در سمت چپ می بینیم که با یک سحابی زردفام از گازی که خودش پس داده در بر گرفته شده است. تابش های ستاره ی همدم آبی رنگ قلب العقرب نیز به برافروختگی و تابش این سحابی گازی کمک می کند.
پایین و سمت راست آن، خوشه ی ستاره ای کروی M4 دیده می شود که بسیار دورتر از قلب العقرب جای دارد. ستاره ی درخشان انتهای سمت راست تصویر هم به نام النییت (سیگمای کژدم) شناخته می شود.

واژه نامه:
Antares - red supergiant - diameter - Sun - constellation of Scorpius - stellar companion - nebular gas - globular star cluster - M4 - Al Niyat

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه