توضیح "بوزون هیگز" به زبان کارتون

این همه هیاهو درباره ی بوزن هیگز بر سر چیست؟
جامعه ی فیزیک پر شده از این شایعه که یک ذره ی بنیادی که توسط مدل استاندارد و عمدتن موفق فیزیک ذرات پیش بینی شده، ممکن است به زودی توسط برخورد دهنده ی بزرگ هادرونی (LHC) در CERN اروپا یافته شود.
واژه ی "بوزون" به دسته ای از ذرات بنیادی با شباهت هایی به "فوتون" اشاره دارد، در حالی که "هیگز" از نام پیتر هیگز گرفته شده، فیزیکدانی که به همراه دیگران طی پژوهشی، سازوکاری را پیش بینی کرد که چنین ذراتی در آن می توانند کنش داشته باشند.
کارتون پویانمایی بالا به زبانی طنزآمیز ولی گیرا و موثر، دلیل چشمداشت وجود بوزون هیگز، به همراه روش برخورددهنده ی بزرگ هادرونی برای یافتن آن را توضیح می دهد.
گرچه برخی شایعه ها از پیدا شدن نشانه های آغازین بوزون هیگز (ذره ی خدا) می گویند ولی حتی پیدا نکردن این ذره ی شگفتانگیز و غیرعادی هم می تواند دریچه ای برای درک بنیادی نوینی از کارکرد کیهان به روی ما بگشاید.


واژه نامه:
Higgs Boson - Cartoon - physics community - fundamental particle - Standard Model - Large Hadron Collider - LHC - CERN - photon - Peter Higgs

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه