مسیر اشتباه در آسمان

ناهید درخشان و مشتری تابناک هنوز هم پیش از سپیده دم با یکدیگر دیده می شوند.
در این تصویر همنهاده که در بامداد 26 ژوییه و از رشته نماهایی با نوردهی بلند درست شده، آب های آرام ساحل یک خانه ی کوچک کنار دریاچه نزدیک اشتوتگارت آلمان، کمان دلپذیری که از رد این سیاره ها درست شده را باز می تاباند.

ردهای هم مرکز این دو شبچراغ آسمانی به همراه رد ستارگان، بازتابی از چرخش زمین به گرد محورش می باشند و در این چشم انداز آسمان بامدادی، یک نمای جداگانه ی پایانی هم به نوردهی ها افزوده شده تا در انتهای هر یک از ردها، خود ستاره ها و سیاره ها نیز دیده شوند.

ناهید که به آسانی تشخیص داده می شود، درخشان ترین کمان را ساخته و نزدیک درختان پای افق دیده می شود. کمان مشتری بالای آنست، نزدیک میانه ی عکس، به همراه خوشه ی جمع و جور ستارگان پروین و خوشه ی V شکل قلایص که ستاره ی پرنور دبران را کنار خود دارد.

ولی انگار مسیر یکی از ردها اشتباه است.
این رد که با دیگر ردها هم مرکز نیست و چرخش زمین را هم نمی نمایاند، رد ایستگاه فضایی بین المللی است که در لبه ی سمت راست این نما دیده می شود و همچنان که در مدارش به گرد سیاره ی زمین می چرخد، در نور خورشید نیز غرق شده است.

واژه نامه:
Venus - Jupiter still - lakeside house - exposure - planet - Earth - axis - concentric trails - Pleiades star cluster - Hyades - star - Aldebaran - International Space Station

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه