"روز بهرام" در ایران!

گاهشمار ایرانیان باستان (که تا جایی که می دانم، هنوز هم مورد کاربرد زرتشتیان می باشد)، چیزی به نام هفته نداشت. این گاهشمار از 12 ماه 30 روزه تشکیل شده بود که در پایان هر سال هم یک دوره ی پنج روزه به نام پنجه ی دزدیده شده یا خمسه ی مسترقه بدان می افزودند.
هر روز از روزهای ماه نامی ویژه ی خود داشت. بیستم هر ماه ویژه ی "ورهرام" یا بهرام (ایزد جنگ در باورهای ایرانیان باستان و نیز نام پارسی سیاره ی Mars یا مریخ) بود که امروزه به دلیل 31 روزه شدن ماه های بهار و تابستان، جابجا شده و برابر با شانزدهم هر ماه شده است.
آزمایشگاه علمی ناسا (MSL) حامل خودروی کنجکاوی، به وقت ایران در روز دوشنبه 6 اوت یا 16 امرداد بر روی بهرام خواهد نشست که در واقع همان روز بهرام یا ورهرام در گاهشمار باستانی ایرانیان می باشد.
پس روز فرود MSL بر بهرام، همان روز بهرام یا MARS DAY در ایران است!!

واژه نامه:
calendar - Zoroastrian - Varaharam - Bahram - god of war - planet - Mars - MSL - Iranian Ancient calendar - MARS DAY - Iran

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه