گلوله هایی که از فضا بر سرمان می بارند

شهاب برساوشی بعدی کجا پدیدار خواهد شد؟
این پرسش رایج در ذهن آسماندوستانی بود که برای دیدن بارش شهابی برساوشی - که در چند روز گذشته به اوج رسید - رنج سفر را بر خود هموار ساخته بودند.
در این تصویر پیوندی، شش شهاب متعلق به همین بارش آخر هفته ی گذشته دیده می شود که از جمله ی آن ها، یک آتشگوی درخشان است که رگه ای روشن همراستا با نوار کهکشان راه شیریِ پس زمینه پدید آورده.
سرچشمه ی همه ی شهاب های برساوشی یک نقطه ی شعاعی در صورت فلکی برساوش است. بر پایه ی گزارش های آغازین از بارش برساوشی امسال، به هنگام اوج این بارش، در برخی از مناطق تاریک دنیا تا شمار 100 شهاب در ساعت نیز دیده می‌شد. تصویر موزاییکی دیجیتالی بالا نزدیک ویکرزهایم آلمان ثبت شده است.
واژه نامه:
meteor - Perseid meteor shower - fireball - Milky Way Galaxy - shower radiant - constellation of Perseus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه