آنچه پس از ۹ هزاره، از انفجار ستاره ای به جا مانده

حلقه هایی که در این تصویر می بینید تنها چیزهای دیده شدنی هستند که از یکی از ستارگان کهکشان راه شیری به جا مانده.
آن ستاره ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ سال پیش به شکل یک ابرنواختر منفجر شد و سحابی پرده که به نام حلقه ی ماکیان نیز شناخته می شود را از خود به جا گذارد. در آن زمان، این ابرهای گسترنده (در حال گسترش) احتمالن به روشنی یک هلال ماه بودند و مردمانی که در آن زمان - سپیده دم تاریخِ ثبت شده - می زیستند، احتمالن تا چند هفته می توانستند آن ها را ببینند.
امروز دیگر بازمانده های آن ابرنواختر محو و کم نور شده و تنها از پشت تلسکوپ های کوچک، در راستای صورت فلکی ماکیان (قو، دجاجه) می توان آن ها را دید.
البته سحابی به جا مانده ی پرده از نظر فیزیکی بسیار بزرگ و گسترده است و با آن که دوریش از زمین حدود ۱۴۰۰ سال نوریست، پهنه ای به گستردگی بیش از پنج برابر قرص کامل ماه را در آسمان می پوشاند.
خوانندگان دقیق و کوشا باید بتوانند در عکس هایی که سحابی پرده را کامل نشان می دهند مانند عکس بالا، چندین رشته ی (افروزه ی) جدا از هم را شناسایی کنند. توده ابر شاخه مانندی که در سمت راست دیده می شود به نام سحابی جاروی جادوگر نامیده شده است.

واژه نامه:
Milky Way - star - supernova - Veil Nebula - Cygnus Loop - crescent Moon - supernova remnant - constellation of the Swan - Cygnus - full Moon - filament - Witch's Broom Nebula

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

ناشناس

www.blogger.com بسیار جالب است
[url=http://www.youtube.com/watch?v=TQMUrZXmXkg]upload share earn
[/url]

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه