ستارگان رنگارنگ یک خوشه

ستارگان خوشه ی قلائص (اشتران ماده) واقع در سرِ پیکره ی گاو در صورت فلکی گاو نر (ثور)، از دیرباز شناخته شده و حتی به گفته ی هومر، بر سپر آشیل نقش بسته بودند.
این خوشه با شکل کلی V-مانندش، ستاره ی دبران (الدبران) را نیز در خود دارد که پرنورترین ستاره ی صورت فلکی گاو نر است و بر جای چشم گاو نشسته. دبران با نمای زردفام خود، یک غول سرخ است که در حقیقت عضو ستارگان خوشه ی قلائص نیست.
ستاره شناسی نوین فاصله ی خوشه ی قلائص از زمین را ۱۵۱ سال نوری اندازه گرفته و بدین ترتیب این خوشه، نزدیک ترین خوشه ی ستاره ای بازِ شناخته شده است، در حالی که دوریِ ستاره ی دبران کمتر از نصف این فاصله است و تنها به گونه ای تصادفی در راستای خط دید ما از آن خوشه جای گرفته.
در تصویر امروز، افزون بر ستارگان رنگارنگ خوشه ی قلائص، ستاره ی دبران را نیز درست زیر مرکز عکس می بینیم و سمت چپ آن هم NGC ۱۶۴۷ به چشم می خورد، یک خوشه ی ستاره ای بازِ دیگر در صورت فلکی گاو نر که بیش از ۲۰۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد و در پس زمینه ی عکس جای گرفته. در تصویر پایین، جا و نام ستارگان مشخص شده.
ستارگان مرکزی خوشه ی قلائص در فضایی به گستردگی بیش از ۱۵ سال نوری پراکنده شده اند. این خوشه که نزدیک به ۸۰۰ میلیون سال پیش شکل گرفته، شاید با خوشه ی M۴۴ (کندوی عسل)، یک خوشه ی باز در صورت فلکی خرچنگ (سرطان) که با چشم غیرمسلح هم دیده می شود، به دلیل جابجایی نسبی آن ها و نیز به این دلیل که به گونه ی خیره کننده ای هم سن هستند از یک ریشه باشد.

در همین زمینه: * از پروین تا شتران ماده * مشتری تابناک در برج گاو

واژه نامه:
Hyades - shield of Achilles - Homer - Hyades cluster - constellation Taurus - Bull - Aldebaran - red giant - open star cluster - NGC 1647 - M44 - Praesepe - Cancer.

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه