چرا این سیاره بیگانه خلاف جهت ستاره اش می چرخد؟

* شاید دیگر توضیحی برای رفتار یک سیاره ی بیگانه که در مداری وارونه (رو به عقب، پَس رَوَنده) به گرد ستاره ی
مادریش می چرخد پیدا شده باشد.
* به گفته ی دانشمندان، وجود یک ستاره و یک سیاره ی دیگر که نزدیک این منظومه پیدا شده، می تواند رفتار
اسرارآمیز آن را توضیح دهد.

حرکت پس رونده یا Retrograde motion
گفتگو بر سر یک سیاره ی به اصطلاح "پَس رو" به نام HAT-P-7b است که به گرد یک ستاره به نام HAT-P-7 در فاصله ی ۱۰۴۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی ماکیان می چرخد.

این سیاره نخست در سال ۲۰۰۸ یافته شد و تا مدت ها توضیحی برای رفتارش پیدا نکردند: جابجایی مداری این سیاره در خلاف جهت چرخش ستاره ی مادریش است (حرکت پس رونده- تصویر متحرک روبرو را ببینید).

اکنون یک گروه از اخترشناسان ژاپنی ستاره ی دومی را به همراه سیاره اش در نزدیکی HAT-P-7b و ستاره ی مادری آن پیدا کرده اند. آن ها با بهره از امکانات تلسکوپ سوبارو در هیلوی هاوایی این منظومه ی تازه را یافتند. به گفته ی پژوهشگران، دلیل این مدار پس رونده‌ی عجیبِ HAT-P-7b می تواند دخالت های گرانشی درازمدت از سوی ستاره ی تازه پیدا شده و سیاره اش باشد. این سیاره‌ی دوم که به نام HAT-P-7c خوانده شده، به بزرگی مشتری است.

مدار غیرعادی این سیاره را می توان با رشته ای از
دومینوهای گرانشی توضیح داد که باعث شدند مدار
آن به گرد ستاره اش "پس رونده" شود.
در حالی که سیاره های منظومه ی خورشیدی خودمان همگی در همان جهت چرخش خورشید به گرد آن می چرخند، اخترشناسان سیاره های بیگانه ای یافته‌اند که در مدارهای پس رونده به گرد ستاره های دوردست می چرخند. این که چرا این فراسیاره ها وارد چنین مسیرهای غیرعادی‌ای شده اند تاکنون یک راز بوده است. ولی اکنون پیدا شدن ستاره و سیاره ای تازه نزدیک منظومه ی سیاره ی HAT-P-7b می تواند گره از این راز بگشاید.

مقامات سرپرست تاسیسات تلسکوپ سوبارو در بیانیه ای گفتند: «گروه دانشمندان کنونی بر این باورند که احتمالن وجود یک ستاره ی همدم (HAT-P-7B) و سیاره‌ی تازه تایید شده ی بیرونی (HAT-P-7c) نقشی مهم در پدید آوردن و حفظ مدار پس رونده ی سیاره ی درونی (HAT-P-7b) دارد.»

پژوهشگران توضیح دادند که مدار سیاره ی نویافته ی HAT-P-7c در جایی میان سیاره ی پس رُوی HAT-P-7b و ستاره ی نویافته قرار دارد. ستاره ی دوم سیاره ی غول پیکر بیرونی را به درون مداری کج کشانده تا جایی که مسیر جابجاییش شروع به اثر گذاشتن بر سیاره ی درونی (HAT-P-7b) کرد و سرانجام مدار آن را وارونه و پس رونده ساخت.

منظومه ی سیاره ای پیرامون ستاره ی HAT-P-7
از یک ستاره ی همدم و دو سیاره تشکیل شده.
این عکس ها توسط تلسکوپ سوبارو از همین
منظومه گرفته شده.
به گفته ی مقامات رصدخانه ی سوبارو، این رشته دومینوهای گرانشی می تواند جابجایی بازگشتی بسیاری از سیاره های فراخورشیدی پس رونده را توضیح دهد. همچنین می تواند راهگشای پژوهشی که پیش تر انجام گرفته نیز باشد؛ پژوهشی که بر پایه ی آن، سیاره ی پس رونده و ستاره ی مادریش به تنهایی [و بدون وجود یک منظومه ی دیگر] نمی توانستند پیدایش چنین حرکت مداری شگفت انگیزی را توجیه نمایند.

بر پایه ی آن پژوهش که در سال ۲۰۱۲ توسط یک پژوهشگر دیگر انجام شده بود، فشار و کشش گرانشی میان سیاره ی HAT-P-7b و ستاره اش مانع از این می شد که مدار وارونه اش را پایدار نگه دارد.

پژوهش تازه توسط اخترشناسان نوریو ناریتا، یاسوهیرو تاکاهاشی، ماسایوکی کوزوهارا، و ترویوکی هیرانو از رصدخانه ی ملی ژاپن و دانشگاه توکیو انجام شد.
در همین زمینه: * مشتری های گستاخ!

واژه نامه:
planet - backwards orbit - star - planetary system - HAT-P-7b - Earth - constellation Cygnus - retrograde - spin - Subaru Telescope Facility - gravitational interference - Jupiter - HAT-P-7c - solar system - sun - HAT-P-7B - HAT-P-7c - interference - gravitational domino - extrasolar planet - exoplanet - Norio Narita - Yasuhiro Takahashi - Masayuki Kuzuhara - Teruyuki Hirano

منبع: SPACE.com

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه