بررسی دم گسترده و زیبای یک دنباله دار

رصدگران نیمکره ی شمالی زمین هنوز هم می توانند دنباله دار پان استارز (C/2011 L4) که دارد کم کم ناپدید می شود را پس از غروب آفتاب ولی پیش از سر زدن ماه در روزهای آینده، بالای افق باختری ببینند. از دید ساکنان زمین، دم غباری گسترده ی این دنباله دار همچنان به چشم می‌آید.
تصویر پایین در ۲۱ مارس، با نوردهی بلندمدت و با ردگیری خود دنباله دار پان استارز ثبت شده و بر پادسانی (کنتراست) آن افزوده شده تا راه راه های ظریف و درخشان دُم دنباله دار نمایان شود. در تصویر سمت راست هم بر هم نهی این دم غباری را با یک شبکه ی مدل که نشانگر هم‌توانی ها (syndyname) و همگامی ها (synchrone)ی دُم است می بینید:
هم‌توانی ها (خط چین)، رد ذرات غباری را نشان می دهند که همزمان و با سرعت صفر از هسته ی دنباله دار آزاد شده اند. فاصله ی هر یک از این خط چین ها با خط چین بعدی یک روز است و از پایین آغاز می شوند، ۱۰ روز پیش از دهم مارس که دنباله دار از نقطه ی پیراهور (حضیض) بگذرد.
همگامی ها (خط های یکدست) جای ذرات غباری را نشان می دهند که به یک اندازه اند و آن ها نیز با سرعت صفر از دنباله دار جدا شده اند.

ذرات غبار به پهنای ۱ میکرون (میکرومتر) در راستای خط همگامی بالایی نشان داده شده اند. پهنای ذرات در جهت پادساعتگرد افزایش می یابد تا در خط همگامی پایینی که تقریبن همراستا (موازی) با مدار دنباله دار است، به پهنای ۵۰۰ میکرون برسد (مدار دنباله دار با نقطه چینی که از درون هسته می گذرد نمایانده شده).
در این مدل، نیروهایی که بر ذرات غبار وارد می شود، تنها گرانش و فشار نور خورشید پنداشته شده است. به نظر می رسد راه راه های دوره ای دم پان استارز بسیار با خط های همگامی مدل می خواند.

بزرگی تصویر: در ۲۱ مارس، دنباله دار پان استارز حدود ۱۸۰ میلیون کیلومتر از زمین دور بود. این عکس با در نظر گرفتن چنین فاصله ای، گستره ای به پهنای تقریبی ۴ میلیون کیلومتر را می پوشاند.

واژه نامه:
Comet PanSTARRS - C/2011 L4 - planet - Earth - comet - tail - dust tail - synchrone - syndyne - nucleus - perihelion - orbit

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه