یک مستطیل در ژرفای فضا

سحابی راستگوشه ی سرخ (یا مستطیل سرخ) چگونه پدید آمده است؟
در مرکز این سحابی یک سامانه ی ستاره ای دوتایی پیر وجود دارد که شکی نداریم نیروی سحابی از آن گرفته می شود، ولی هنوز نمی تواند دلیل رنگ های آن را برایمان توضیح دهد.
شکل نامعمول راستگوشه ی سرخ احتمالا به دلیل وجود یک چنبره ی غلیظ و فشرده ی غبار پدید آمده. این چنبره از میانه جلوی جریان ها و برون ریزی های دو ستاره را می گیرد و باعث می شود این برون ریزی ها به جای آن که کروی باشند، به گونه ی دو مخروط که از سر به هم پیوسته اند در آیند. از آن جایی که این چنبره از روی زمین، از لبه دیده می شود، ما این دو مخروط را به شکل دو مثلث، و در نتیجه لبه های دو مخروط را مانند یک X می بینیم.
نمای آشکارا رگه رگه ی آن هم نشان می دهد که این برون ریزی ها یکنواخت رخ نداده اند بلکه در گام ها و زمان های گوناگون به بیرون "پاشیده اند". 
ولی شناخت ما از رنگ های نامعمول سحابی کمتر از این هاست، و گمانه ها بر اینست که بخشی از این رنگ ها ناشی از مولکول های هیدروکربنیست که در واقع می توانند پایه های سازنده ی موجودات زنده باشند.
سحابی راستگوشه ی سرخ با فاصله ی نزدیک به ۲۳۰۰ سال نوری از زمین، در صورت فلکی تکشاخ دیده می شود. تصویر پرجزییات بالا از بازپرداخت تازه ی عکسی که تلسکوپ هابل گرفته بود درست شده.
تا چند میلیون سال دیگر، زمانی که سوخت هسته ای یکی از این دو ستاره به پایان برسد، سحابی راستگوشه ی سرخ هم احتمالا تبدیل به یک سحابی سیاره ای خواهد شد.


واژه نامه:
Red Rectangle - nebula - binary star system - torus - cone - edge-on - hydrocarbon - molecule - organic life - constellation of the Unicorn - Monoceros - Hubble Space Telescope - planetary nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه