گویچه های دنباله دارگونه فضا

پیکره هایی شناور با لبه ی روشن در مرکز این پهنه ی پرستاره که در محدوده ی مرز صورت های فلکی دریایی جنوبیِ بادبان و کشتی‌دُم جای دارد به چشم می خورد. این ها دسته ای از گویچه هایی گیس‌وار با ابعاد سال نوری هستند که از گاز و غبار میان ستاره ای درست شده و ۱۳۰۰ سال نوری هم از زمین فاصله دارند.
همین تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
پرتوهای نیرومند و پرانرژی فرابنفشی که از ستارگان داغ منطقه می تابد، باعث پس زده شدن و تراش خوردن این گویچه ها و یونش لبه های درخشان و برافروخته ی آن ها شده است. این گویچه ها همچنین در حال دور شدن از پسمان ابرنواختر بادبان هستند و شاید خود این ابرنواختر هم بر پس زده شدن آن ها تاثیر داشته است.
احتمالا گاز و غبار درون این گویچه ها در حال رُمبش و پدید آوردن هسته هایی از گاز و غبار فشرده است که سرانجام باعث شکل گیری ستارگانی کم جرم خواهد شد. پیدایش این ستارگان هم در پایان به محو و پراکنده شدن گویچه ها خواهد انجامید.
در واقع، نزدیک سرِ گویچه ی دنباله دارگونه ی CG30 (گویچه ی بالایی-سمت راست) تابش سرخ فام اندکی دیده می شود. این تابش نشانگر وجود فواره های پرانرژی‌ای است که در حال بیرون زدن از یک ستاره ی نوزاد در گام های آغازین شکل گیریش است.

واژه نامه:
Cometary Globule - constellation Pupis - constellation Vela - ultraviolet - globule - Vela supernova remnant - CG30

منبع: apod

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه