دگرگونی چهره خورشید در ۱۰ سال

* ۱۰ سال زمان نیاز بوده تا این تصویر از خورشید تغییرپذیرمان پدید آید.

همه ی این نماها از فضا و به وسیله ی رصدخانه ی فضایی خورشیدی و هورسپهری (سوهو- SOHO) گرفته شده اند و در کنار هم، تصویری بسیار متفاوت با آنچه از زمین می بینیم را از خورشید می نمایانند.

ما از روی زمین چهره ای ساده و یکنواخت را از خورشید می بینیم. خورشید هر روز جهان ما را در نور و گرمای خود که در واقع طول موج های دیدنی (مریی) و فروسرخ نور آنند غرق می کند، در حالی که این دو دسته پرتو تنها جزیی از یک درصد انرژی‌ای هستند که ستاره ی ما هر روز از خود می گسیلد.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
ولی در طول موج های فرابنفش و ایکس چنین نیست. فضاپیمای سوهو از زمانی که در سال ۱۹۹۵ به فضا پرتاب شد، به گونه ای پیوسته خورشید را زیر نظر داشته و بخشی از وظیفه اش هم بررسیِ دگرگونیِ همین پرتوهای خورشید بوده است. از میان عکس هایی که این ماهواره از سال ۲۰۰۶ تاکنون گرفته، از هر سال یک عکس برگزیده شده و با همگذاری آن ها این تصویر همنهاده پدید آمده است. بخش های روشن این خورشیدها نماینده ی گاز درون جو خورشید با دمایی حدود ۲ میلیون درجه ی سلسیوس است.

برخلاف نور دیدنی (مریی)، شدت پرتوی فرابنفش خورشید بسیار تغییر می کند. این تغییرات برای طول موج های کوتاه‌تر، شدیدتر هم می شوند، به ویژه در بخش پرتو X طیف. این تغییرات با فعالیت های خورشید که چرخه ای تقریبا ۱۱ ساله دارد کم و زیاد می شوند. فعالیت خورشید هم با تولید میدان مغناطیسی آن در پیوند است گرچه هنوز نتوانسته ایم به آگاهی دقیقی از سازوکار آن دست بیابیم.

روند کاهش و افزایش چرخه ی ۲۳ خورشید به روشنی در این تصویر دیده می شود. عدد ۲۳ شماره ی چرخه های خورشید از زمان آغاز ثبت اصولی آن ها در سال ۱۷۷۵ تاکنون است. اوج چرخه ی ۲۳ در سال ۲۰۰۱ بوده که چنان چه در عکس می بینیم، خورشید در آن هنگام گردابی فعال و جوشان بود، با نور فرابنفشی که تقریبا ۱۰ برابر بیش از دوره های کمینه ی آن در سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ است.

اکنون در چرخه ی ۲۴، خورشید دوباره به اوج فعالیتش رسیده؛ گرچه نسبت به اوج سال ۲۰۰۱، اوج ملایم تری است.

اصل این تصویر در تارنمای رصدخانه ی خورشیدی و هورسپهری (سوهو) منتشر شده.

در همین زمینه: 

واژه نامه:
Sun - Solar and Heliospheric Observatory - SOHO - Earth - infrared - wavelength - ultraviolet - X-ray - spectrum - magnetic field - Solar cycle - cycle-23 - cycle-24

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه