حلقه آتش در قطب جنوب

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
فصل، فصل خورشید و ماه گرفتگی است؛ و در ۲۹ آوریل، حدود ساعت ۰۶:۰۰ به وقت جهانی، سایه ی ماه نو بر زمین خواهد افتاد، البته تنها اندکی.
با این وجود اگر روی قاره ی جنوبگان، درون ناحیه ی چند صد کیلومتری عرض جغرافیایی ۷۹ درجه و ۳۸.۷ دقیقه ی جنوبی و طول جغرافیایی ۱۳۱ درجه و ۱۵.۶ دقیقه ی خاوری ایستاده باشید، خواهید توانست یک خورشیدگرفتگی حلقوی را درست بالای افق ببینید.
نقشه ی متحرک (gif) از خورشیدگرفتگی
که ۲۹ آوریل روی خواهد داد
از آن جایی که ماه در آن زمان به نزدیک نقطه ی اپازم (اوج- دورترین نقطه ی در مدار بیضیگونش به گرد زمین) خواهد رسید، اندازه ی ظاهریش کوچک تر از آن خواهد بود که بتواند همه ی قرص خورشید را بپوشاند.
گام کامل این گرفتگی کمیاب که حلقه ی درخشان بیرون از مرکزی را نمایش خواهد داد، حدود ۴۹ ثانیه به درازا می کشد. در زمان بیشینه ی گرفتگی، آنچه که از خورشید دیده می شود چیزی همانند "حلقه ی آتش" درون این تصویر خواهد بود. 
این عکس به هنگام خورشیدگرفتگی حلقوی ماهِ مِی گذشته، توسط یک گروه برنامه ساز اینترنتی که نزدیک کوئن استرالیا کار می کردند ثبت شد.
البته در ۲۹ آوریل، بخش های گسترده تری از نیمکره ی جنوبی، از جمله استرالیا هم به هنگام بعد از ظهر بیننده ی یک خورشیدگرفتگی پاره ای (جزیی) خواهند بود که در آن، ماه دستکم بخشی از چهره ی خورشید را خواهد پوشاند. 

در همین زمینه: * خورشید سیاه در ته دنیا 

واژه نامه:
eclipse - Moon - planet - Earth - Antarctica - South latitude - East longitude - annular solar eclipse - Sun - apogee - ring of fire - webcast - partial eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه