یک نقطه سرخ و یک نقطه آبی در آسمان

در چند ماه آینده، دو جرم درخشان را در کنار یکدیگر در آسمان خواهیم دید.
سیاره ی بهرام (مریخ) که هفته ی آینده به بیشینه ی درخشش خود در سال ۲۰۱۴ می رسد، با همان رنگ سرخ زنگاری آشنایش خواهد درخشید.
دلیل این که بهرام بسیار درخشان تر دیده خواهد شد اینست که زمین و بهرام در مدارهای بلند خود به گرد خورشید، به نزدیک ترین فاصله از هم خواهند رسید
از سوی دیگر ستاره ی سماک اعزل (اسپور) را داریم که همواره یکی از درخشان ترین ستارگان آبی در آسمان شب بوده و باز هم به همان روشنی خواهد بود. این ستاره ی آبی فام در درازنای تاریخ بشر دیده می شده و به نظر می رسد در روزگاران باستان هم آن را می شناخته اند.
در تصویر امروز که در یکی از روزهای هفته ی گذشته، پس از غروب آفتاب ثبت شده، این ستاره و سیاره را بر فراز درختان کهنسال بلوط در سوئد می بینید که همراه با هم در آسمان بالا آمده و به سوی جنوب باختر پیش می روند.

واژه نامه:
Mars - Spica - Earth - Sun - star - planet - oak tree - Sweden

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه