همایش شبچراغ های آسمانی و زمینی

این تصویر در اندازه ی کمی بزرگ تر
در آسمان آرام و دلپذیر این چشم انداز، پرنورترین شبچراغ های کیهانی سیاره ی بهرام (مریخ)، ستاره ی کژدم دل، ماه، و سیاره ی کیوان (زحل) هستند. این عکس لحظه هایی پس از غروب آفتاب ۲۸ سپتامبر گرفته شده و نور پراکنده و زرین فام خورشید را هنوز می توان در افقش دید.
گردهمایی شامگاهی این سیاره های سرگردان با ماه و ستاره ی پرنور کژدم دل (سدویس یا قلب العقرب) که به عنوان قلب صورت فلکی کژدم شناخته می شود و به اندازه ی بهرام روشن است، در همه جای سیاره ی زمین دیده می شود. ولی در جایی که این عکس گرفته شده، چراغ دکل یک قایق بادبانی زمینی بر روی آب های آرام دریاچه ی بالاتون مجارستان نیز به این جمع آسمانی افزوده شده.
همه ی این نورها، از چراغ دکل گرفته تا آن ستاره ی پرنور و سیاره ها و ماه، همگی نزدیک به صفحه ی برجگاهی (دایره البروجی) دیده می شوند. در تصویر زیر، نام همه ی این شبچراغ ها را می بینید.

واژه نامه:
Mars - Antares - Moon - Saturn - celestial beacon - Sun - planet - star - Scorpion's Heart - Earth - Lake Balaton - sailboat - mast light - plane of the ecliptic

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه