ستون ها و ستارگان درون NGC 7822

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
چنین به نظر می رسد که انبوه ستارگان داغ جوان و ستون های کیهانی از گاز و غبار در NGC ۷۸۲۲ گرد آمده اند. این منطقه ی درخشان ستاره زایی، به فاصله ی حدود ۳۰۰۰ سال نوری از ما، در صورت فلکی شمالی قیفاووس و در لبه ی یک ابر مولکولی غول پیکر جای دارد.
در این چشم انداز آسمانی، بیش از هر چیز لبه های روشن و پیکره های پیچیده ی غبار درون این سحابی نشری (گسیلشی) را می بینیم. این نمای پرجزییات را ماهواره ی کاوشگر نقشه بردار فروسرخ میدان گسترده ی ناسا (وایز، WISE) در طیف فروسرخ گرفته است.
اتم های گازهای خوشه در اثر پرتوهای پرانرژی ستارگان داغ خوشه برانگیخته و روشن شده اند. این ستارگان همچنین با بادها و پرتوهای نیرومندشان، ساختارهای چگال و فشرده ی غباری را هم ساییده و می تراشند.
رمبش گرانشی درون این ستون ها همچنان می تواند به پدید آمدن ستارگان تازه بیانجامد، ولی با کنار زده شدن ستون های غبار، ستارگانی که در آن ها شکل گرفته اند نیز از این ذخیره ی ستاره ساز جدا خواهند شد.
گستردگی میدان این تصویر در فاصله ی برآوردی NGC ۷۸۲۲ حدود ۴۰ سال نوری است.

واژه نامه:
NGC 7822 - molecular cloud - constellation Cepheus - star forming region - nebula - infrared - NASA - Wide Field Infrared Survey Explorer - WISE - star - gravitational collapse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه