پوست روباه، تکشاخ و درخت کریسمس

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
نقطه اشتراک این سه چیست: یک مخروط، پوست روباه و درخت کریسمس؟
پاسخ: هر سه در صورت فلکی تکشاخ جای دارند.
آنچه در این تصویر دیده می شود، آمیزه ایست از گاز و غبار کیهانی به فاصله ی حدود ۲۷۰۰ سال نوری از زمین که به نام منطقه ی ستاره زایی NGC ۲۲۶۴ شناخته می شود.
در این منطقه، سحابی های نشری سرخ فامِ برانگیخته از نور پرانرژی ستارگان نوزاد با غبار تاریک میان ستاره ای در هم آمیخته اند. این غبارهای تاریک به دلیل نزدیک بودن به ستارگان داغ و جوان، نور آن ها را بازتابانده و به سحابی های بازتابی آبی تبدیل شده اند و از همین رو می توانیم آن ها را ببینیم.
گستره ی این تصویر در آسمان برابر با قطر زاویه ای قرص کامل ماه است و حدود ۳۰ سال نوری را در فاصله ی برآوردی NGC ۲۲۶۴ می پوشاند.
بخش های گوناگون این تصویر عبارتند از سحابی پوست روباه که با ساختار در هم پیچیده اش در بالا و سمت راست چارچوب دیده می شود، ستاره ی متغیر "اس تکشاخ" (S Mon) درست بالای پوست روباه، و سحابی مخروط در انتهای سمت چپ.
ستارگان NGC ۲۲۶۴ به دلیل آرایششان به نام خوشه ستاره ای درخت کریسمس هم شناخته می شوند. پیکره ی سه گوش درخت که با ستارگان نمایانده شده، نوکش در سحابی مخروط در سمت چپ است و قاعده اش هم نزدیک ستاره ی اس تکشاخ در سمت راست جای دارد.

واژه نامه:
Fox Fur - Unicorn - Christmas Tree - constellation of the unicorn - Monoceros - NGC 2264 - emission nebula - star - interstellar dust - reflection nebula - diameter - full moon - Fox Fur Nebula - variable star - Cone Nebula - Christmas Tree star cluster - S Mon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه