قلمروی بزرگان

در این نمای روشن و باکیفیت، بزرگ ترین ماه سامانه ی خورشیدی را در کنار بزرگ ترین سیاره ی این سامانه می بینیم: گانیمد در کنار مشتری.
این عکس در روز ۱۰ مارس از پشت یک تلسکوپ کوچک، از همین جا روی سیاره ی زمین گرفته شده و در آن، لکه ی سرخ بزرگ مشتری هم دیده می شود، بزرگ ترین توفان سامانه ی خورشیدی.
در واقع گانیمد دارای قطری به اندازه ی ۵۲۶۰ کیلومتر است و از این دید هیچ یک از سه ماه گالیله ای دیگر مشتری به پایش نمی رسند. حتی تیتان، ماه سیاره ی کیوان با قطر ۵۱۵۰ کیلومتر و ماه خودمان با قطر ۳۴۸۰ کیلومتر نیز از آن کوچک ترند.
لکه ی سرخ بزرگ مشتری با آن که در سال های گذشته کمی کوچک تر شده، با قطری در حدود ۱۶۵۰۰ کیلومتر، هنوز بزرگ ترین است.
خود مشتری یا هرمز، غول گازی فرمانروای سامانه ی خورشیدی هم در استوایش دارای قطری نزدیک به ۱۴۳۰۰۰ کیلومتر است، یعنی حدود ۱۰ درصد قطر خورشید.

واژه نامه:
Jupiter - Ganymede - Great Red Spot - Solar System - moon - planet - Earth - Galilean satellites - Saturn - Titan - gas giant - equator - Sun

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه