دگرگونی یک دسته لکه خورشیدی را در ۱۲ روز ببینید

لکه های خورشیدی چگونه تغییر و دگرگونی می یابند؟
لکه های بزرگ تیره -و مناطق فعالی که آن ها را در بر دارند- شاید تا هفته ها دوام آورند، ولی در همه ی این مدت به گونه ای پیوسته در حال دگرگونی‌اند.
به ویژه یک چنین دگرگونی هایی را چند هفته پیش می شد آشکارا در منطقه ی فعال ۲۳۳۹ (یا AR ۲۳۳۹) دید. این منطقه ی فعال در همان حال که داشت از روی چهره ی خورشید می گذشت، به مدت ۱۲ روز توسط رصدخانه ی دینامیک خورشیدی ناسا (SDO) دنبال شد و به تصویر در آمد که دستاوردش، این ویدیوی دور تند (گذر زمانی) است.

در این ویدیو می بینیم که برخی از لکه ها از هم جدا می شوند، در حالی که برخی دیگر به هم می پیوندند. در سراسر ویدیو، بخش های تیره ی مرکز لکه ها (بخش های سایه) جابجا شده و بخش های روشن تر پیرامونشان (نیم‌سایه) در همان حال که همپای بخش های مرکزی جابجا می شوند، می لرزند و موج بر می دارند.
سطح خود خورشید نیز که با فرشی از دانه های زردفام پوشیده شده، با جنبش و رفت و برگشت این دانه ها در بازه های زمانی چندساعته، می لرزد و چشمک می زند.
به طور کلی، لکه های خورشیدی بخش هایی خنک تر از جاهای دیگر خورشیدند که خطوط میدان مغناطیسی منطقه ای خورشید از آن ها به درون سطح وارد شده و از آن بیرون زده اند، و بدین ترتیب گرمای آن بخش را مهار کرده اند.
در چند هفته ی گذشته، یک منطقه که از این هم فعال تر است (AR ۲۳۷۱) پدیدار شده و دارد از روی سطح خورشید می گذرد. این منطقه تاکنون شراره های نیرومندی هم فوران کرده که به شفق های قطبی چشمگیر  و زیبا روی زمین انجامیده اند.

واژه نامه:
sunspot - active region - AR 2339 - Sun - NASA - Solar Dynamic Observatory - time lapse - umbral region - penumbra - granule - magnetic field - AR 2371 - flare - aurora - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه