ستاره ای در آتش و دود

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
آیا ستاره ی "AE ارابه ران" آتش گرفته است؟
نه. گرچه این ستاره را "ستاره ی شعله ور" نامیده اند، سحابی IC ۴۰۵ که آن را در بر گرفته به نام "سحابی ستاره ی شعله ور" خوانده شده، و ناحیه ای که در آنست هم رنگ آتش دارد و پر از دود به نظر می رسد، ولی آتشی در کار نیست.
آتش معمولا به عنوان فرآیند اکسایش (گرفتن سریع مولکول اکسیژن) شناخته می شود و تنها در جاهایی که اکسیژن فراوان وجود دارد رخ می دهد نه در ستارگان که با وجود انرژی بسیار، اکسیژن اندکی دارند.
ماده ای که مانند دود به نظر می رسد هم به طور عمده هیدروژن میان‌ستاره ای است و رشته های تیره ی دودمانندی که در آن دیده می شود نیز از دانه های غبار سرشار از کربن درست شده اند.
ستاره ی درخشان AE ارابه ران - سمت راست، نزدیک مرکز سحابی دیده می شود - به اندازه ای داغ است که به رنگ آبی دیده می شود. این ستاره ی متغیر و داغ از رده ی O، نورش آنچنان پرانرژی‌ است که الکترون های درون اتم های گاز هیدروژن پیرامونش را از آن ها جدا می کند و تنها یک پروتون به جا می گذارد. هنگامی که این پروتون ها دوباره یک الکترون می گیرند، نور می تابانند و به این گونه است که ابر هیدروژنی پیرامون تبدیل به این سحابی نشری (گسیلشی) شده است.
سحابی ستاره ی شعله ور که در این چشم انداز کیهانی به تصویر کشیده شده، با پهنای تقریبی ۵ سال نوری، حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. آن را می توان با یک تلسکوپ کوچک در راستای صورت فلکی ارابه ران تماشا نمود.

واژه نامه:
AE Aurigae - Flaming Star Nebula - flaming star - nebula - IC 405 - fire - oxygen - star - hydrogen - carbon - electron - proton - emission nebula - constellation of the Charioteer

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه