شمشیر دو-تیغه کیهانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در نگاه نخست شاید فکر کنید این یک شمشیر نوری دو-تیغه در نمایی از فیلم جنگ ستارگان است، ولی در واقع این تیغه های نور دو فواره اند که از یک ستاره ی نوزاد در همین کهکشان خودمان بیرون زده اند.
این چشم انداز خیره کننده که از همگذاری داده های تصویری تلسکوپ فضایی هابل پدید آمده، حدود نیم سال نوری از جرم هربیگ-هاروی ۲۴ (یا HH ۲۴) در فاصله ی ۱۳۰۰ سال نوری یا ۴۰۰ پارسک در یکی از پرورشگاه های ستاره ای مجموعه ابر مولکولی "شکارچی ب" را نشان می دهد.
خود آن ستاره ی نوزاد یا در واقع پیش‌ستاره در مرکز این جرم هربیگ-هارو جای دارد و به طور مستقیم دیده نمی شود، زیرا با ابرهای سرد گاز و غباری که به حالت تخت در آمده و یک قرص برافزایشی چرخان ساخته اند در بر گرفته شده. مواد درون این قرص با فرو کشیده شدن به سوی این پیش‌ستاره داغ می شوند و فواره هایی از دو سوی مخالف، در راستای محور چرخش کل سامانه به بیرون می جهند.
این فواره های باریک و پرانرژی به هنگام شکافتن مواد میان‌ستاره ایِ پیرامون، با آن ها برخورد کرده و رشته ای از جبهه های برافروخته ی شوک در راستای مسیر خود پدید می آورند.

نمونه ای دیگر را اینجا دیده بودید: * نبرد ستارگان و هیولاها در سحابی کارینا

واژه نامه:
Herbig-Haro 24 - double-bladed lightsaber - jet - star - galaxy - Hubble Space Telescope - HH 24 - parsec - Orion B - molecular cloud - protostar - accretion disk - axis - shock front

منبع: apod.nasa.gov0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه