چشم انداز زیبای سحابی کله اسبی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
سحابی کله اسبی یکی از پرآوازه ترین ابرهای کیهانیست.
این سحابی به شکل شکافی تیره در لبه ی سحابی گسیلشی (نشری) سرخ فام مرکز این تصویر دیده می شود. پیکره ی سر اسب-مانند آن به این دلیل تیره دیده می شود که واقعا یک ابر گرد و غبار کدِر و مات است که میان ما و آن سحابی گسیلشی سرخ فام و درخشان جای گرفته است.
این ابر هم درست مانند ابرهای درون جو زمین، به گونه ای شانسی یک شکل آشنا پیدا کرده است. ولی شکی نیست که تا همیشه این نما را نخواهد داشت- زیرا جنبش ها و کنش های درونی آن تا چند هزار سال دیگر چهره اش را دگرگون خواهند کرد.
سرخی رنگ آن سحابی گسیلشی به دلیل پیوند دوباره ی الکترون ها با پروتون ها و ساختن اتم های هیدروژن در آن است [اتم های برانگیخته و الکترون از دست داده ی هیدروژن، دوباره الکترون می گیرند و در این فرآیند انرژی آزاد می کنند].
در سمت چپ تصویر سحابی شعله را می بینیم، یک سحابی نارنجی-فام که آن هم رشته هایی از ابرهای تیره بر رویش دیده یم شود.
درست پایین، سمت چپ سحابی کله اسبی یک سحابی بازتابی آبی فام به چشم می خورد که ذرات درونش بیش از همه، نور آبی ستارگان نزدیکش را بازتابانده اند و به همین دلیل به این رنگ دیده می شود.

واژه نامه:
Horsehead Nebula - nebula - emission nebula - horse - Earth - electron - proton - hydrogen - atom - Flame Nebula - reflection nebula - star

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه