نمایی شگفت انگیز از دیدار شبچراغ های آسمانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در روز ۷ دسامبر، پرنورترین شبچراغ های آسمان سیاره ی زمین پس از خورشید -هلال ماه و ناهید تابناک- با جای گرفتن در کنار یکدیگر همیستانی زیبایی را پدید آوردند. ولی این همیستانی دلنشین یک میهمان نیز داشت که آن را هم می توانید در این چشم انداز شگفت انگیز تماشا کنید، گرچه روشنی‌اش به پای این دو نمی رسید: دنباله دار کاتالینا (C/2013 US10) که آشکارا دو دُم دارد.
این تصویر از همگذاری نماهایی با نوردهی بلند و کوتاه از یک میدان دید درست شده و سمت شب ماه، هلال روشن از آفتاب آن، و ستاره ی تابناک بامدادی (سیاره ی ناهید) را یکجا در خود ثبت کرده است.
دُم غباری دنباله دار کاتالینا که رو به پایین، سمت راست است، پشت سر دنباله دار درست شده و راستای مدار آن را نشان می دهد. دُم یونی آن که بالا، سمت چپ چارچوب را نشان می دهد از گازهایی پدید آمده که توسط باد خورشید بیرون زده اند و از همین رو راستای خورشید-دنباله دار را نشان می دهد.
دنباله دار کاتالینا که در سال ۲۰۱۳ یافته شده، میهمانی تازه وارد است که از ابر اورت به دیدار ما آمده. این دنباله دار در ۱۵ نوامبر به نزدیک ترین فاصله ی خورشید رسید و اکنون که در راه بازگشت است، در نیمه های ژانویه به نزدیک ترین فاصله ی زمین خواهد رسید.

واژه نامه:
crescent - Moon - Venus - conjunction - planet - Earth - Sun - Comet Catalina - C/2013 US10 - tail - morning star - ion tail - Oort cloud

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه