نماینده سگ‌سانان در ژرفای فضا

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این سگ‌سانِ میان‌ستاره ای دستاورد برهمکنش گاز و غبار کیهانی با نور و بادهای پرانرژی ستارگان جوان و داغ است.
پیکره بندی، بافت دیداری، و رنگ این منطقه باعث شده تا نام "سحابی پوست روباه" بر آن گذاشته شود.
تابش آبی سمت چپ آن در اثر بازتاب نور ستاره ی درخشان اس-تکشاخ (S Mon) از روی غبارهای کیهانی پدید آمده، همان ستاره ی پرنوری که درست زیر لبه ی بالایی این تصویر دیده می شود.
مناطقی که بافت سرخ و سیاه دارند آمیزه ای از غبار کیهانی (سیاه) و پرتوی سرخ فامی هستند که از گاز هیدروژن یونیده می تابد.
اس-تکشاخ یکی از اعضای یک خوشه ی ستاره ای باز و جوان به نام NGC ۲۲۶۴ است. این خوشه با ۲۵۰۰ سال نوری فاصله از زمین، در راستای صورت فلکی تکشاخ جای دارد.


واژه نامه:
Fox Fur Nebula - canine - star - S Mon - ionized - hydrogen - open cluster - NGC 2264 - constellation of the Unicorn - Monoceros

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه