الماسی در دل گردوخاک

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
موضوع این عکسِ تلسکوپ فضایی اِسا/ناسای هابل یک ستاره از رده ی ستارگان پیش-رشته ی اصلی به نام HBC 1 است که با پوششی از گرد و غبار در بر گرفته شده. این ستاره چنان که از نام رده اش بر می آید، اکنون در دوره ی نوجوانی و پیش از بلوغ خود به سر می برد. بیشتر عمر ستارگانی مانند خورشید در یک مرحله ی بلند که می توان با دوران بزرگسالی انسان مقایسه اش کرد می گذرد؛ این مرحله یا گام به نام "رشته ی اصلی" شناخته می شود.

در این چشم انداز کیهانی، HBC 1 با نور خود یک سحابی بازتابی کم‌پُشت به نام IRAS 00044+6521 را روشن کرده است. سحابی های بازتابی ابرهایی از غبار میان‌ستاره ای هستند که از خودشان نوری ندارند (دستکم در طیف نور دیدنی)، ولی مانند هاله ی مهی که یک تیر چراغ برق را در میان گرفته، در اثر بازتاب نور ستارگانی که نزدیکش یا میانش هستند می درخشد. این ابرها چنان که گفتیم از غبارند نه گاز، و بنابراین نور ستارگان نزدیک نمی تواند آن ها را یونیده کند و مانند سحابی های گسیلشی (نشری) به پرتوافشانی بیاندازد، ولی ذرات غبار با پراکندن و بازتاب نور ستارگان می توانند دیدار پذیر شوند.

چیزی که این سحابی بازتابیِ به ظاهر معمولی را جالب تر کرده سه جرم هربیگ-هارو به نام های HH 943، HH 943B، و HH 943A است که در دل خود سحابی IRAS 00044+6521 جای دارند ولی در این تصویر دیده نمی شوند. اجرام هربیگ-هارو توده های کوچکی از غبار، هیدروژن، هلیوم، و گازهای دیگر هستند که زمانی شکل می گیرند که فواره های گازی باریکِ بیرون زده از ستارگان جوانی مانند HBC 1 به ابرهای گاز و غبار کوبیده شود. این اجرام به سرعت و تنها پس از چند هزار سال، از ستارگان مادری خود دور شده و در فضا پراکنده و ناپدید می شوند.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NASA - ESA - Hubble Space Telescope - image - pre-main-sequence - star - HBC 1 - Sun - main sequence - reflection nebula - IRAS 00044+6521 - interstellar dust - lamppost - ionise - emission nebula - Herbig–Haro object - HH 943 - HH 943B - HH 943A - hydrogen - helium

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه