ترکیب نمای خورشیدگرفتگی از فضا و زمین

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
گاهی یک خورشیدگرفتگی کلی فرصتی خوب برای تماشای خورشید به ما می دهد.
در این عکس که با بهره از یکی از همین همترازی های نامعمولِ زمین، ماه و خورشید گرفته شده، چشم اندازِ خورشیدگرفتگی ماه پیش را تقریبا همزمان از زمین و فضا می بینیم.
تصویر درونی، خورشیگرفتگی کامل را از روی زمین نشان می دهد و مردمک سیاهِ میانش هم خود خورشید است که با قرص ماه پوشیده شده. چیزی که این مردمک سیاه را در بر گرفته، تاج کم پشتِ خورشید است که در نور سفید به تصویر کشیده شده و از روی زمین به آسانی، ولی تنها به هنگام خورشیدگرفتگی دیده می شود.
این تاج به طور معمول از فاصله های دور (برای نمونه، از زمین) به سختی دیده می شود ولی در این تصویرِ پیوندی، نماهای رنگ نمایشیِ تلسکوپ فضایی ناسا و اِسا -رصدخانه ی خورشیدی و هورسپهری (SOHO)- که به گرد خورشید می چرخد نیز به چشم انداز افزوده شده.
عکس هایی مانند این در بررسی فعالیت های مغناطیسیِ همیشه در تغییرِ خورشید، چه نزدیک و چه دور از آن، به دانشمندان کمک می کند؛ همان فعالیت هایی که سرانجام به شفق های قطبی زمین نیز می انجامند.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Sun - juxtaposition - Earth - Moon - total solar eclipse - pupil - corona - Solar and Heliospheric Observatory - SOHO - magnetic activity - aurora

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه