تراز شیمیایی آب های اروپا (ماه سیاره مشتری) نزدیک به زمین است

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این تصویر پررنگ شده یک نوار ۳۵۰ در ۷۵۰ کیلومتری از سطح اروپا، ماه وسوسه انگیز سیاره ی مشتری را می بینیم. این نما از همگذاری داده های تصویری پُروضوح و داده های رنگی کم‌وضوح‌تری که در سال ۱۹۹۸ توسط فضاپیمای گالیله گردآوری شده بود درست شده.
به باور دانشمندان این دشت های یخی هموار، شکاف های دراز، و ناهمواری های آشفته زیر خود یک اقیانوس ژرف آب شور مایع را پنهان کرده اند. دانشمندان در پژوهشی تازه توان اروپا برای تولید هیدروژن و اکسیژن از راه فرآیندهایی که ارتباط مستقیمی با فعالیت آتشفشانی ندارند را با توان زمین مقایسه کردند. تراز (تعادل) این دو عنصر یک نشانگر کلیدی از انرژی دسترس‌پذیر برای زندگی است. دانشمندان در این پژوهش دریافتند که اگرچه این دنیای اقیانوسیِ یخ‌پوشیده بیرون از منطقه ی زیست‌پذیر سامانه ی خورشیدی جای دارد، ولی میزان تولید این عنصرها در زمین و اروپا نزدیک به هم است: تولید اکسیژن حدود ۱۰ درصد بیش از تولید هیدروژن.
هیدروژن در اروپا می تواند از راه واکنش های شیمیایی میان آب شور و بستر سنگی اقیانوس پدید آید. اکسیژن و ترکیب های دیگری که با هیدروژن واکنش انجام می دهند نیز از سطح اروپا می آید. در آنجا مولکول های آب یخ زده در اثر شار نیرومند پرتوهای پرانرژی که از خود مشتری می آید می شکنند و چرخه ی فرآیندها آن را از بالا وارد اقیانوس اروپا می کند.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Jupiter - moon - Europa - Galileo spacecraft - ocean - Solar System - habitable zone - oxygen - hydrogen - indicator - planet - Earth - salty water - molecule

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

Davood Ramezani

واقعا ماه وسوسه انگیز...
من برای پرتاب کاوشگر به اروپا لحظه شماری می کنم...

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه