شفق قطب جنوب مشتری از چشم فضاپیمای جونو

این گِردی برافروخته و درخشان روی قطب جنوب سیاره‌ی مشتری چیزی نیست جز شفق‌ قطبی.
در ماه اوت گذشته، فضاپیمای روباتیک جونوی ناسا حدود ۴ ساعت پیش از رسیدن به نزدیک‌ترین نقطه‌ از نخستین دور مدارش به گرد مشتری این تصویر چشمگیر فروسرخ را از یک حلقه‌ی شفقی سرخ‌فام بر فراز سیاره گرفت. 
این عکس در طول موج‌هایی میان ۳.۳ تا ۳.۶ میکرون (طول موج‌های نوری که از الکترون‌های برانگیخته‌ی یون هیدروژن در مناطق قطبی گسیل می‌شود) گرفته شده و یک نمای موزاییکی از پیوند سه عکس است که به فاصله‌ی چند دقیقه از یکدیگر، و حدود ۴ ساعت پیش از گذشتن فضاپیما از نزدیک‌ترین نقطه‌ی قطب جنوب مشتری گرفته شدند. داشتن چنین دیدگاهی از زمین یا فضای پیرامون زمین ناممکن است.
شفق‌ها در اثر برهمکنش ذرات پرانرژی خورشید با میدان مغناطیسی یک ستاره پدید می‌آیند و شکل‌گیری این حلقه‌ها پیرامون قطب‌های مغناطیسی پدیده‌هایی رایجند. داده‌های جونو نشانه‌های آغازینی در این باره داشته‌اند که میدان مغناطیسی مشتری به گونه‌ی نامنتظره‌ای نیرومند و پیچیده است.
شوربختانه یک نقص رایانه‌ای باعث شد جونو در گذر نزدیک اخیرش از کنار مشتری که در ماه سپتامبر انجام داد به حالت امن (safe mode) برود. این نقص اکنون برطرف شده و جونو آماده است تا در همین یکشنبه‌ی آینده بر دیگر از فراز قله‌ی ابرهای این غول گازی بگذرد.

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
Jupiter - South Pole - Aurora - NASA - spacecraft Juno - infrared - wavelength - Sun - planet - magnetic field - magnetic pole - safe mode

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

Slaterdom

Seriously, you can't even see the north pole of jupiter in the new photos of jupiter, its in shadow!, all that's visible is the edge of a massive hexagon! I would like suggest that the hexagon atop Saturn (and Jupiter) is more simple than we realise, magnetism has a centripetal vortex which pulls matter closer together, the tightest formation under pressure results in packing atoms into hexagonal close packing or geometric placements, around a single point, this creates a hexagon in the geology or atmosphere of the planets or moons with a strong enough magnetic core. All planets have hexagons in their north poles geology as can be seen with the naked eye on all of nasas photos (just look for them). Find a facebook page called electric field lines to see what I mean. Ken wheelers book, 'uncovering the secrets of magnetism' explains all we need to figure out what's going on in all of nature, cosmology and the attempts of particle physics. the mainstream is embarrassed and faulty in all of its conclusions. Look at the picture of the southern red aurora, it's hexagonal! Are people blind? hexagonal atomic placements create hexagonal aurora, where's the field theorists on this!!!? Art Hobson has written a great paper called There are no particles only fields, read it.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه