جادوگری که به پای یک شکارچی خیره شده

این رخسار هراس‌آور که در تاریکی ژرفای فضا از نور ستارگان روشن شده، با آن نیمرخ کج و خمیده‌اش، نامی که رویش گذاشته شده را تداعی می‌کند: سحابی سر جادوگر.
در این چشم‌انداز تلسکوپی فریبنده چنین به نظر می‌رسد که این جادوگر پیر چشم خود را به یکی از ستارگان درخشان صورت فلکی شکارچی، ابرغول "پای شکارچی" (رجل جبار یا بتای شکارچی) دوخته است.
سحابی جادوگر که به نام رسمی آی‌سی ۲۱۱۸ نیز شناخته می‌شود حدود ۵۰ سال نوری گستردگی دارد و ابری از ذرات غبار میان‌ستاره‌ایست که نور ستاره‌ی پای شکارچی را باز می تابانند.
رنگ آبی این سحابی و غبارهای پیرامون ستاره‌ی پای شکارچی تنها به دلیل نور به شدت آبی‌فام خود این ستاره نیست، بلکه به این دلیل نیز هست که ذرات غبار نور آبی را بسیار بیش از نور سرخ می‌پراکنند. همین فرآیند فیزیکی باعث می‌شود آسمان روز زمین را به رنگ آبی ببینیم، هرچند ذراتی که در جو زمین نور را می‌پراکنند غبار کیهانی نیستند بلکه مولکول‌های نیتروژن و اکسیژنند.
پای شکارچی، سحابی سر جادوگر، و گاز و غبار یرامونشان همگی چیزی حدود ۸۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارند.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Witch Head Nebula - Orion - supergiant star - Rigel - IC 2118 - interstellar dust - reflect - Earth - molecule - nitrogen - oxygen

منبع: apod.nasa

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه