تکشاخی با پوست روباه

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در همسایگی سحابی مخروط، شکل‌ها و ساختارهای شگفت‌انگیزی را می‌توان یافت.
این پیکره‌های نامعمول و شگفت‌آور دستاورد کنش و واکنش‌های پیچیده میان گرد و غبار ریز و نرمِ میان‌ستاره‌ای از یک سو و پرتوهای پرانرژی و گازهای داغ ستارگان جوان از سوی دیگر است.
پرنورترین ستاره در سمت راست این تصویر، ستاره‌ی "اس تکشاخ" (S Mon) است و ناحیه‌ای که درست زیر آنست، به دلیل رنگ و ساختارش به نام سحابی پوست روباه (خز روباه) خوانده می‌شود.
تابش آبی‌فامی که خود اس تکشاخ را در بر گرفته هم دستاورد پدیده‌ی بازتاب است: غبارهای پیرامون این ستاره‌ی درخشان، نور آن را بازتابانده و به رنگ آبی دیده می‌شوند [سحابی بازتابی].
ولی تابش سرخ‌فامی که در سراسر منطقه دیده می‌شود نه تنها ناشی از بازتاب نور توسط گرد و غبار محیط است بلکه به دلیل گسیلش نور از گاز هیدروژنی که در اثر نور ستارگان یونیده شده نیز هست [سحابی گسیلشی یا نشری].
اس تکشاخ عضوی از یک خوشه‌ی ستاره‌ای باز و جوان به نام ان‌جی‌سی ۲۲۶۴ است که حدود ۲۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی تکشاخ دیده می‌شود.
سحابی رازگونه و متقارن "مخروط" که نزدیک لبه‌ی سمت چپ عکس دیده می شود، گرچه یکراست رو به ستاره‌ی اس تکشاخ اشاره می‌کند ولی ریشه‌اش هنوز ناشناخته مانده.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Cone Nebula - S Mon - Fox Fur Nebula - reflection - emission - hydrogen - ionized - open cluster - NGC 2264 - constellation - Unicorn - Monoceros

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه