شکارچی پشت شاخه‌های برهنه

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
شکارچی با ستارگان درخشان پرشمارش یکی از آشناترین صورت‌های فلکی آسمانست.
در این چشم‌انداز ستارگان شکارچی را می‌بینیم که در آسمان شبِ نیمکره‌ی شمالی از میان شاخه‌های برهنه‌ی درختان، نزدیک نیونن، جرجیای آمریکا بالا می‌آیند.
ابرغول سرخ ابط‌الجوزا (شبان‌شانه، آلفای شکارچی) با رنگ زردش بر شانه‌ی شکارچی در سمت چپ مرکز تصویر می‌درخشد، ولی دیگر آن روشنیِ گذشته را برای هماوردی با ابرغول آبی "بتای شکارچی" که روی پای شکارچی می‌درخشد ندارد.
در واقع رصدگران آسمان در سرتاسر زمین اکنون ابط‌الجوزایی بسیار کم‌نورتر را می‌بینند که در چند ماه پایانی سال ۲۰۱۹، نورش یک دوم شده.
ابط‌الجوزا از دیرباز به عنوان یک ستاره‌ی متغیر که نورش در چند چرخه کم و زیاد می‌شد، با دوره‌های تقریبا کوتاه و بلند چند صد روز تا چند سال.
این ستاره اکنون دارد به کم‌نورترین میزان خود از زمان سنجش‌های نورسنجی در ۱۹۲۶/۲۷ می‌رسد، دلیلش هم شاید تا اندازه‌ای این باشد که دارد به یک همرویدادی در کمینه‌ی چرخه‌های بلند و کوتاهش نزدیک می‌شود.
ابط‌الجوزا همچنین به عنوان یک ابرغول سرخِ نزدیک به زمین شناخته می‌شود که در آستانه‌ی انفجار ابرنواختریِ رمبش هسته‌ای است و شاید در ۱۰۰۰ سال آینده منفجر شود، گرچه این رویداد که در فاصله‌ی ۷۰۰ سال نوری زمین رخ خواهد داد آسیبی به سیاره‌ی ما نخواهد رساند.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
star - Orion - Hunter - constellation - Newnan - Georgia - USA - Red super giant - Betelgeuse - blue supergiant - Rigel - planet - Earth - photometric - core collapse - supernova

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه