سایه کوه‌های ماه در حلقه آتش

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
تیرگی‌هایی که در این تصویرِ پیوندی از نماهای پی در پیِ خورشیدگرفتگی ۲۱ پریروز دیده می‌شود سایه‌ های کوه‌های لبه‌ی ماه هستند.
نمای مرکزی در شیامن چین، و هنگامی گرفته شده که مرکز ماه درست روی مرکز خورشید بود.
ولی فاصله‌ی ماه از زمین در مدارش بیشتر از آن بود که بتواند همه ی چهره‌ی خورشید را بپوشاند (قطر زاویه‌ایش در آن هنگام کمتر از قطر زاویه‌ای خورشید بود-م] و از همین رو نور خورشید از گرداگرد لبه‌ای ماه بیرون زده و یک حلقه‌ی آتش پدید آورده بود.
در لبه‌های آغاز و پایانِ هر یک از نماها نور خورشید را می‌بینیم که از شکافِ دره‌های ماه بیرون زده. هر چه ماه بیشتر جلوی خورشید می‌آمد (از چپ به راست)، کوه‌های بلندتری در لبه‌های ماه می‌توانستند نور خورشید را بپشانند.
بنابراین آن تیرگی‌ها سایه‌های دگرگون شده، وارونه شده، و بزرگنمایی شده‌ی کوه‌های لبه‌ی ماهند که در نماهای پیوندیِ ماه و خورشید به این شکل دیده می‌شوند.
جاهای روشن همان نگین‌های بیلی هستند.
در خورشیدگرفتگی دو روز پیش، تنها در نوار باریک از نیمکره‌ی خاوری زمین می‌شد یک خورشید گرفتگی حلقوی کامل را دید. در خورشید گرفتگیِ ژوئن آینده، نوبت به مردمان یک نوار باریک در نیمکره‌ی شمالی زمین خواهد رسید که خورشیدگرفتگی حلقوی ببینند.
نزدیک پایان امسال (میلادی) هم یک خورشیدگرفتگی کامل در تهِ دنیا (جنوبگان) رخ خواهد داد.

--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
solar eclipse - Moon - Xiamen - China - Sun - Earth - ring of fire - Bailey's Beads - Eastern Hemisphere - annular solar eclipse - Northern Hemisphere - annular solar eclipse - total solar eclipse

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه